แบบสอบถามบนเว็บไซต์
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบสอบถามบนเว็บไซต์
เลขบัตรประชาชน
1
ท่านได้รับการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการ หรือไม่?
5.
ในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติจากภัยต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่านเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนมากที่สุด (เรียงลำดับความเหมาะสม) โดยแต่ละรูปแบบต้องไม่ซ้ำกัน
6.
ความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตของท่าน ในช่วงเกิด การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับปัจจุบัน (ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม) มีความแตกต่าง หรือไม่เพียงใด?
6.1) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร
6.2) แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร
6.3) ค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภคของครัวเรือน
6.4) ความสามารถชำระหนี้สินทางการเกษตร
6.5) ความสามารถชำระหนี้สินนอกการเกษตร
6.6) อื่น ๆ
7.
ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีการปรับตัว จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านใดบ้าง
7.1) รูปแบบหรือวิถีการผลิตทางการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.2) รูปแบบหรือวิถีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.3) ปรับเปลี่ยนอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ท่านคิดว่าสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมควรทำอย่างไร
9.
ท่านคิดว่า การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐในด้านต่าง ๆ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
9.1) การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
9.2) การมีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.
9.3) การเข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ หรือมีปฎิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีเครือข่ายส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
10.
นอกจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ท่านประสบปัญหาด้านการเกษตรอื่น หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11.
ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม